Solgryllen på Smedens Bro


Solgryllen forretter sin nødtørft
Foto: 1970'erne


Solgryllen før - og nu


Smedens Bro
En af soklerne anes til venstre
Foto: 2013


Hans Peter Jensen
 

Smedens Bro forbinder Janus la Cours Gade med Thorvaldsensgade i Århus. På broen er der Solgryller.

Smedens Bro er den lille bro over Århus Å der forbinder Janus la Cours Gade og Vestergade med Thorvaldsensgade.

På broen er der fire stensokler med en mandsling, der har et mærkeligt forvredet ansigtsudtryk. Grunden hertil er, at han forretter sin nødtørft - han skider. Sådan en figur kaldes en Solgrylle.

En Solgrylle er et gammelt allegorisk billede på solen, som ved sommersolhverv står stille på himlen, ifølge traditionen netop så længe, som det tager at forrette sin nødtørft - hvilket man altså dengang mente, at også solen gjorde.

Figuren har formentlig sin oprindelse fra bronzealderens helleristninger. Den er senere udført mange andre steder, for eksempel i franske kirkers portalbuer og i græske oldtidsminder på Kreta. Den findes vistnok også afbildet på et kalkmaleri i en dansk kirke.

Desværre er den lille mand i Århus i dag opmalet på en sådan måde, at hele hans underliv er dækket med 'et grønt forhæng', der skjuler det væsentligste - måske af kommunal blufærdighed for at sløre, hvad Solgryllen vitterlig er i gang med?

Jensens eller Smedens bro

Broen, som etatsråd H.P. Jensen havde ladet bygge, blev indviet 3. februar 1911. Bagefter arrangerede grundejerforeningen og de næringsdrivende en festmiddag i Haandværkerforeningen til ære for etatsråden.

Så skulle broen have et navn. Det blev drøftet i Århus Byråd i 1913. Grundejerne havde foreslået den skulle hedde 'Etatsraad Jensens Bro' til ære for bygmester H.P. Jensen. Udvalget for Byens Udvidelse og Byggeri foreslog imidlertid 'Smedens Bro' som jo også mindede om den mand, der havde stået for arbejdet, og dette navn blev vedtaget.

Hans Peter Jensen

Bygmesteren var Hans Peter Jensen, der blev født 7. juni 1831 i Dyngby ved Odder og døde 11. august 1914 i Risskov. Han var udlært som klejnsmed. Efter nogle arbejdsår i København, vendte han tilbage til Århus, hvor han i 1857 fik borgerskab som klejnsmed. Hans virksomhed i Vestergade og senere i Mejlgade fremstillede mejerimaskiner og dampmaskiner. Virksomheden flyttede så til Knudriisgade hvor den blev udvidet med et jernstøberi. Nu blev der også lavet sporskifter, læssekraner, jernbroer, kedler, ovne og radiatorer. Man fik store ordre fra både Otto Mønsteds margarinefabrik og Statsbanerne.

Ved sit 40 års jubilæum i 1897 skænkede H.P. Jensen et legat på 1000 kroner til fondet for gamle håndværksmestre og enker efter disse. Da han i 1908 blev udnævnt til æresmedlem af Håndværkerforeningen, blev legatet forhøjet til 10.000 kroner (ca. 630.000 nutidskroner).

I 1898 blev virksomheden sammensluttet med andre virksomheder, som i 1906 blev en del af De forenede Jernstøberier.

Hans Peter Jensen var medlem af Århus Byråd fra 1885 til 1891, og blev Ridder af Dannebrogsordenen samt etatsråd.

Aarhuus Stiftstidende skrev i 1911 om indvielsen:

"En Højtidelighed i Aften. Naar Domkirkeuhret i Aften sender sine seks rungende Slag ud over Byen, vil der paa den nye Bro over Aaen ved Vestergades Forlængelse være samlet en lille Skare Mænd, i hvis Midte man vil kunde finde den nyudnævnte Vestergade-Etatsraad, Fabrikant Jensen.
Etatsraaden vil med et Par velvalgte Ord erklære, at nu er den nye Bro aaben for Færdsel, hvorefter der fra Forsamlingen vil blive rettet en Tak til Hr. Jensen for hans store Arbejde og Offervillighed med Hensyn til Broen.
Hvorpaa man vil gaa ned i Haandværkerforeningen og spise Indvielsesmiddagen med mange Taler. Herom nærmere i Morgen. Foreløbig maa vi nøjes med at præsentere Læserne et Billede af Broen og af den ædle Giver."


Avisens tegning af broen


Avisens tegning af
etatsråd Jensen