Vejlby-Risskov i Århus


Vejlby-Risskov

Området nord for Århus har udviklet sig ad tre omgange: landsbyen Vejlby, strandområderne ved Vejlby Fed og forstadsbebyggelsen Risskov.

Kort over Vejlby-Risskov

Vejlby

Vejlby har været selvstændigt kirkesogn siden før 1600-tallet, og sognekommune fra 1842 til 1962. Landsbyen Vejlby har været koncentreret omkring Vejlby kirke der er fra 1100-tallet.

Ved kirken lå der i slutningen af 1800-tallet flere forfaldne små huse, der tjente som boliger for enker og andre enlige. Disse nedbrændte  i 1912, hvorefter området blev ryddet og lå som åben plads i flere år.

En af de større gårde i byen var Kålbygården fra 1700-tallet, der lå hvor det senere Risskov Amtsgymnasium kom til at ligge.

I 1920'erne have Vejlby sogn en befolkning på 3000 personer. Byen havde da fået blandt andet Landbrugsskole der var startet som højskole i 1907 og blev landsbrugsskole i 1921, forsamlingshuse, Good-Templarloge, fattiggård, alderdomshjem, privat nerveklinik og flere købmandshandler.

Feddet


Vejlby Fed 1925

Nordøst for landsbyen Vejlby ligger Vejlby Fed (kaldet Feddet). Det er oprindeligt en ufrugtbar, øde sandørken hvorigennem den gamle vej gik langs kysten fra Mejlgades port i Århus til Ebeltoft og Grenå.  Feddet tilhørte bønderne, der brugte det til græsning. Eneste bebyggelser var nogle få hedegårde og bønderhuse. På området, ved nuværende Bellevue, var der på grund af beliggenheden militære skydebaner fra 1870 til 1927.

De første tilflyttere fra Århus kom i de første år af 1900. Toldklarerer Aage Berg købte således i 1906 9 tdr. land, der blev kaldt 'Elyria', ved nuværende Nordre Strandvej. Området skulle han bruge til fouragering af sine heste. Han bygget huset 'Havstokken', og udstykkede senere sine jorder i 38 parceller for 10 øre pr. kvadratalen.

Det var også Berg der var initiativtager til, at cykelstien fra Århus til Risskov station blev forlænget til Egåbro. Samtidig blev Nordre Strandvej, der hidtil havde været et par hjulspor, istandsat i 1920-1922 for beboernes regning, hvorefter kommunen i 1923 overtog den som offentlig vej.

Herefter begyndte Feddet at blive dels sommerhusområde, og dels attraktiv for besøgende sommergæster til strandområderne. Der kom traktørsteder og hoteller i området, hvoraf det mest kendte blev Risskov Badehotel fra 1904, med plads til 26 gæster af den mere velhavende borgerstand. Der blev også plads til en afholdsrestaurant 'Terra Nova' i en villa ved nuværende L.P. Bechs Vej.

Restauranten Åkrogen kom til i 1935. Den blev i mange år et yndet spise- og dansested for århusianerne, og blev først nedrevet i 2004 efter flere års forfald.

De mange badegæster på strandene brugte villaernes haver til omklædning, til stor utilfredshed for ejerne. Derfor blev der i 1933 etableret et strandområde Bellevue med omklædningsfaciliteter, etableret af grosserer Olaf W. Pedersen, der indgik en 20-årig kontrakt med Vejlby-Risskov Kommune herom.

Risskov


Krathuset i Risskov 1890

Bydelen Risskov voksede op fra området der hed Vejlby Krat, der ligger i den syd-østlige del af Vejlby sogn i området omkring nuværende Statshospitalet og Risskov station. Bydelen fik sit navn fra den nærliggende Riis Skov. Bebyggelsen her begyndte at tage form med opførelsen af hospitalet i 1852 og privatbanen Århus-Ryomgårds etablering i 1877. Det var mest velhavende borgere der fandt det attraktivt at flytte herud.

I 1871 købte rådmand og brændevinsbrænder Hans Henrik Bering Liisberg (1815-1883) 5 tønder land i Vejlby Krat i området ved nuværende Østre Strandvej ned mod Risskov Station. Han byggede villaen 'Krathuset' (der senere blev købt af Statshospitalet til tjenesteboliger)  og udstykkede dele af sin grund.

Direktøren for Aarhus Kulkompagni, Niels Øllgaard Kampmann, opførte i 1902 villaen 'Skovhuset' (nu Krathusvej 7), der efter den tids normer var meget moderne med wc, bad, elektrisk lys og centralvarme.

Efterhånden begyndte sommerhusområdet i Risskov at blive til beboelsesområde, så kommunen i 1920'erne begyndte at lave byplaner for området.

Risskov blev i 1940 udskilt fra Vejlby som selvstændigt kirkesogn. Bydelen fik sin egen kirke i 1934. Kirken var tidligere en villa fra 1922, tilhørende fabrikant Frits Georg Clausen (1871-1927), der var ejer af Chokoladefabriken Elvirasminde i Århus.